pracownicy pedagogiczni szkoły

 

Anna Dyrcz – nauczyciel mianowany, oligofrenopedagog, muzykoterapia, AAC I stopień (Alternatywne Metody Komunikowania) uczestniczka wielu szkoleń z zakresu prowadzenia zajęć muzycznych;


Katarzyna Jasińska – nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, AAC (Alternatywne Metody Komunikowania);


Monika Kaczmarczyk – psycholog kliniczny, Zarządzanie zasobami ludzkimi, doskonalenie w zakresie przygotowania pedagogicznego;


Anita Kuśmierska – nauczyciel dyplomowany, pedagog opiekuńczo – wychowawczy, oligofrenopedagog, zarządzanie w oświacie, wychowanie fizyczne, zarządzanie kadrami i doradztwo zawodowe;


Anna Musioł – nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, pedagog terapeutyczny, pedagog zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, bibliotekarz;


Sebastian Posiłek – nauczyciel mianowany, oligofrenopedagog (z informatyką w kształceniu specjalnym), terapeuta zajęciowy, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, AAC I st,  edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, szkolenia z zakresu technik tanecznych w pracy z dziećmi;


Beata Puszczyk – nauczyciel mianowany,  oligofrenopedagog (z informatyką w kształceniu specjalnym), wczesne wspomaganie, rozwój i edukacja uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera, realizator programu ”Przyjaciele Zippiego”, uczestniczka wielu szkoleń z zakresu technik plastycznych;


Agata Stefańska – nauczyciel dyplomowany, pedagog ze specjalnością pedagogiki religijnej oraz społeczno – opiekuńczej, oligofrenopedagog, metody korekcyjno – kompensacyjne, AAC – Makaton poziom I,II,III;


Ewa Tebinka – nauczyciel mianowany, pedagog resocjalizacyjny, oligofrenopedagog, metody korekcyjno – kompensacyjne, AAC – Makaton st. II, poziom I,II,III, terapia ręki, terapia ruchu w wodzie metoda - Hallwick;


Barbara Węgiel –  nauczyciel mianowany, pedagog opiekuńczo – wychowawczy, oligofrenopedagog, tyflopedagog, AAC – Makaton I,II,III poziom;


Bronisława Wojtuszek – nauczyciel dyplomowany, pedagog resocjalizacyjny, oligofrenopedagog, terapia zaburzeń sensorycznych, terapia ręki stopień  I, II,  realizator programu ”Przyjaciele Zippiego”;

 

Urszula Zienc – nauczyciel mianowany, pedagog resocjalizacyjny, oligofrenopedagog, logopeda, specjalista I stopnia w zakresie rewalidacji upośledzonych umysłowo, organizacja i zarządzanie oświatą, terapia ręki stopień I, II, realizator programu ”Przyjaciele Zippiego”.

 
0