o szkole

___________________________________________________________________________________________________

 

Zachęcamy Rodziców i Opiekunów do zainteresowania się proponowanymi w tym roku szkolnym nowymi projektami dofinansowanymi przez Urząd Marszałkowski w Katowicach:


 

- Powiat Mikołowski od 1 sierpnia br. rozpoczął realizację projektu pn. Kompleksowa Edukacja Specjalna – Program Indywidualizacji Nauczania Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Powiecie Mikołowskim w latach 2016-2018”.


W ramach projektu nasi uczniowie będą mogli skorzystać z wielu interesujących zajęć dodatkowych – specjalistycznych, poprawiających efektywność kształcenia ogólnego. (wiecej w zakładce "Kompleksowa Edukacja Specjalna")


- Uczniom w wieku od lat 15 firma CMT z Jaworzna proponuje udział w projekcie: „Wyjdźmy z domu, razem pokonajmy bariery”.

 

Szczegóły dotyczące obu projektów można poznać w siedzibie szkoły.

_____________________________________________________________________

 

Poniżej udostępniamy Raporty z ewaluacji zewnętrznej problemowej, której podlegały Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Gimnazjum nr 5 w dniach od 18 kwietnia do 28 kwietnia 2016r.

Obie nasze szkoły uzyskały potwierdzenie spełniania wymagań określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zarówno na poziomie podstawowym jak i wysokim.

Cieszymy się tym sukcesem i dziękujemy Organowi Prowadzącemu szkołę – Starostwu Powiatowemu w Mikołowie, wszystkim współpracującym z nami szkołom, placówkom i instytucjom, a także biorącym udział w badaniach – rodzicom i opiekunom uczniów za współpracę, która pozwala nam na podnoszenie jakości naszej pracy i ułatwia planowanie działań wpływających na wszechstronny rozwój naszych uczniów.

Raport z ewaluacji zewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1

Raport z ewaluacji zewnętrznej Gimnazjum nr 5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W naszej szkole prowadzone były w roku szkolnym 2014/2015 zajęcia dodatkowe w ramach Projektu:

„Kompleksowa Edukacja Specjalna – Program Rozwoju Szkół Specjalnych Powiatu Mikołowskiego”-   czytaj więcej...

galeria zdjęć z zajęć

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WFOŚiGW w Katowicach dofinansowuje zadanie: PROFILAKTYKA ZDROWOTNA I EDUKACYJNA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MIKOŁOWIE PODCZAS POBYTU NA ZIELONEJ SZKOLE.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wsparcie finansowe Fundacji Pracowniczej PRO-EKO z Łazisk Górnych pozwala na całkowite pokrycie kosztów koncertów tzw. PORANKÓW MUZYCZNYCH wykonywanych dla naszych uczniów przez muzyków Filharmonii Śląskiej z Katowic. Serdecznie dziękujemy!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NASZA SZKOŁA JEST OTWARTA NA PRZYJĘCIE NOWYCH UCZNIÓW. CHĘTNYCH DO ODWIEDZENIA SZKOŁY ZAPRASZAMY W KAŻDYM DOGODNYM TERMINIE PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TELEFONICZNYM ( 323220462, 698639111, 883735662)

 

WYMAGANE DOKUMENTY- rekrutacja!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zespół Szkół uczy, wychowuje i z pełną odpowiedzialnością opiekuje się  uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniach umiarkowanym, znacznym, głębokim, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z niepełnosprawnością ruchową. Naukę można rozpocząć w wieku 7 lat, ale także na poziomie każdej klasy szkoły podstawowej i gimnazjum. Naukę  można zakończyć w wieku 21 lat.


KONCEPCJA PRACY SZKOŁY


„JAKIE TO SZCZĘŚCIE DAWAĆ (…) PRZECIEŻ WIEMY,

ŻE Z TEGO CO MAMY,

TYLKO TO ZATRZYMUJEMY COŚMY ROZDALI INNYM”

KS. JAN TWARDOWSKI

ODKRYWAMY DLA UCZNIÓW:

1. RADOŚĆ I SENS ŻYCIA

2. UKRYTE MOŻLIWOŚCI I TALENTY

3. TAJEMNICE PRZYRODY

4. ŚWIAT KULTURY I SZTUKI

5. ZDOBYCZE TECHNIKI

ROZWIJAMY U UCZNIÓW:

1. MOCNE STRONY

2. SAMODZIELNOŚĆ I ZARADNOŚĆ ŻYCIOWĄ

3. WRAŻLIWOŚĆ NA POTRZEBY INNYCH

4. CIEKAWOŚĆ I ZAINTERESOWANIE ŚWIATEM

5. POTRZEBĘ AKTYWNOŚCI

,,POKOCHAŁEM DZIECI, KTÓRE OCZEKIWAŁY SERCA…”

KS. JAN TWARDOWSKI

BUDUJEMY WŚRÓD UCZNIÓW:

1. POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI

2. WIARĘ W SWOJE MOŻLIWOŚCI

3. WZAJEMNY SZACUNEK

UCZYMY:

1. UCZCIWOŚCI

2. TOLERANCJI

3. PRACOWITOŚCI

4. CIERPLIWOŚCI


 

 

Mottem  pracy naszej szkoły są słowa ks. Jana Twardowskiego

„Miłość światło zapala,

nadzieja uczy czekać pomaleńku”

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą przeznaczoną dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wychowawczych, społecznych i emocjonalnych. Istniejemy dla ucznia, ale także dla jego rodziny i środowiska lokalnego.

Każdy uczeń jest dla nas niepowtarzalną indywidualnością z całym bogactwem cech osobowości, uczuć, umiejętności i talentów, które odkrywany i rozwijamy na miarę jego możliwości i potrzeb, opierając się na zasadach ortodydaktyki.Nasz absolwent zostaje wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające mu znalezienie swojego miejsca w społeczeństwie, po to, by czuł się potrzebny, ważny, w pełni akceptowany i spełniony w swej społecznej roli.
WIZJA SZKOŁY

Nasza szkoła jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla ucznia. Obowiązują tu jasne, czytelne i konsekwentnie przestrzegane zasady współistnienia oparte na wzajemnym szacunku, życzliwości i akceptacji.

Szkoła promuje wartości przekazywane w twórczości ks. Jana Twardowskiego: miłość, uśmiech, małe i duże radości, życzliwość dla innych, wzajemną odpowiedzialność.

Zespół wykwalifikowanych, kompetentnych nauczycieli i wychowawców -oligofrenopedagogów, psychologa, logopedów, katechety i specjalistów z zakresu rewalidacji indywidualnej oraz integracji sensorycznej gwarantuje wysoki poziom oddziaływań na wszystkie sfery rozwoju ucznia, począwszy od rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego, poprzez rozwój indywidualnych uzdolnień, predyspozycji, aż po rozwój zainteresowań.

Szczególną troską i opieką obejmujemy uczniów realizujących w naszej szkole nauczanie indywidualne. Staramy się wspierać ich rozwój społeczny poprzez integrację z uczniami szkoły.

Szkoła dysponuje dobrą bazą lokalową; zaplecze środków dydaktycznych jest stale doposażone, zgodnie z innowacjami w pedagogice specjalnej. Proces rewalidacyjny wzbogacany jest licznymi wycieczkami przedmiotowymi, turystyczno-krajoznawczymi, wyjazdami do bibliotek, teatrów, muzeów, na wystawy, poznawaniem punktów usługowych i obiektów użyteczności publicznej. Przygotowujemy tym samym naszych uczniów do aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym.

Ściśle współpracujemy z rodzicami naszych uczniów: w formie zinstytucjonalizowanej, czyli poprzez zaangażowanie w działania Rady Rodziców, jak i poprzez kontakty indywidualne. Rodzice i opiekunowie współtworzą indywidualne programy  edukacyjno – terapeutyczne swoich dzieci i podopiecznych.

Dzielimy się swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem.

Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, aby przyjmowało i akceptowało uczniów i chętnie udzielało pomocy. Mamy bliskie kontakty z samorządem lokalnym, gminnym i powiatowym, lokalnymi szkołami, innymi placówkami oświatowymi, a przede wszystkim z Ośrodkiem dla Osób Niepełnosprawnych ,,Miłosierdzie Boże” w Mikołowie - Borowej Wsi, Zakładem Aktywności Zawodowej oraz Warsztatami Terapii Zajęciowej.


Informacje dodatkowe:

- prowadzimy klasy 4-8 osobowe;

- w pełni zaspokajamy potrzebę indywidualizacji pracy z uczniem;

- szkoła jest przystosowana do opieki nad uczniami  korzystającymi z wózków    inwalidzkich;

- szkoła jest czynna od 8.00 do 15.00;

- dowóz uczniów z terenu powiatu mikołowskiego zapewnia gmina w której       uczeń mieszka;

- dodatkowy stały kontakt telefoniczny – 698 639 111;

- istnieje możliwość uczestnictwa uczniów w zajęciach w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej w godzinach popołudniowych;

- wokół szkoły roztaczają się piękne tereny zielone, uwrażliwiamy uczniów         na piękno przyrody i wzbudzamy chęć ochrony środowiska;

- korzystamy systematycznie z nowego boiska wielofunkcyjnego oraz placu        zabaw na terenie Ośrodka;


Zajęcia dodatkowe:

Zajęcia dodatkowe  prowadzone są przez nauczycieli – specjalistów - oligofrenopedagogów, systematycznie w każdym tygodniu nauki:

- zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej;

- sportowe z elementami aerobicu;

- teatralne – żywego słowa;

- relaksacyjne, bajkoterapia;

- oraz zajęcia w ramach kółka ekologicznego.

 

Zespół Szkół nr1 Specjalnych w Mikołowie - Borowej Wsi | Szkoła Podstawowa Gimnazjum | tel. 0323220462
 
0