Nauczanie indywidualne

W Zespole Szkół nr 1 Specjalnych prowadzone są zajęcia dydaktyczne z uczniami, którzy otrzymali w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego.

Szkoła zapewnia uczniom, aby w czasie swoich zajęć przebywali na jej terenie. Nauczyciel może również prowadzić zajęcia indywidualne w domu rodzinnym ucznia, gdy stan jego zdrowia nie pozwala na przywożenie go do placówki.

Czas trwania zajęć jest uzależniony od wieku dziecka i etapu edukacyjnego nauki:

· Na poziomie klas I-III jest to 6 godzin lekcyjnych w ciągu tygodnia

· Na poziomie IV-VI jest to 8 godzin lekcyjnych w ciągu tygodnia

· Na poziomie gimnazjum jest to 10 godzin lekcyjnych w ciągu tygodnia

Praca z uczniem wymaga używania różnych metod w czasie trwania zajęć. Oprócz sprawdzonych metod pracy z uczniem wprowadzane są alternatywne metody porozumiewania się (AAC) dla uczniów mających problem z komunikacją werbalną. Uczymy porozumiewania się techniką Makatonu (www.makaton.pl). Makaton jest to system, który wykorzystuje gesty, symbole i mowę. Znaki (gesty i symbole) wykorzystywane w Makatonie mogą być stosowane łącznie lub oddzielnie. Gestom zawsze towarzyszy poprawna, gramatyczna wymowa. Gesty Makatonu są proste w motorycznym wykonaniu, czytelne i ikoniczne.

Kolejną nową metodą jest program „Mówik”. Jest to program, który za pomocą znaków (symboli) graficznych wypowiada za dziecko słowa, zwroty. Uczy również budować zdania dwu lub trzyelementowe. Uczeń dotykając odpowiedni symbol może usłyszeć słowo, zdanie, którego nie jest w stanie samo wypowiedzieć.

Dzięki tym metodom dziecko będzie miało możliwość wyrażania swoich potrzeb.

Uczniowie są również zapraszani do udziału w spotkaniach ogólnoszkolnych, imprezach integracyjnych, specjalnych uroczystościach klasowych, apelach okolicznościowych oraz na wycieczki szkolne.

W ramach indywidualnych zajęć z uczniami wprowadzane są elementy terapii integracji sensorycznej przez nauczycielkę - oligofrenopedagoga Katarzynę Jasińską - terapeutkę SI. Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w zajęciach korzystając z posiadanych już przez szkołę zasobów pomocy do specjalistycznych ćwiczeń.

  • Celem terapii SI jest poprawa połączeń synaptycznych centralnego układu nerwowego dziecka czyli poprawa jakości przesyłania i organizacji informacji odbieranych przez różne jego zmysły: (przedsionkowy - odpowiada za równowagę i rejestrację ruchu ciała, propriocepcji - czucia własnego ciała, dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku).
  • Głównym natomiast zadaniem terapii SI jest dostarczenie dziecku, podczas jego aktywności ruchowej, kontrolowanej przez terapeutę ilości bodźców sensorycznych, wywołujących w konsekwencji poprawę integracji bodźców docierających do dziecka z otoczenia, jak i jego ciała.
  • Terapia SI polega na aktywności i ćwiczeniach ruchowych stymulujących powyższe układy zmysłów. Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt taki jak: podwieszane platformy, hamaki, deskorolki, równoważnie, a także materiały różnej faktury do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej, węchowej, smakowej itp.
  • Terapia SI poprawia funkcjonowanie centralnego układu nerwowego (mózgu) dziecka i wpływa na zmianę jego zachowania w sferze motorycznej (kształtuje prawidłowe napięcie mięśniowe i koordynację ruchową), emocjonalnej oraz poprawia umiejętności językowe i poznawcze, a przede wszystkim wpływa na wyższą efektywność uczenia się przez dziecko.

 

 
MÓWIK
 
0